Honor Club Användningsvillkor

Introduktion

1. Dessa användningsvillkor (”användningsvillkoren”) gäller för din användning av Honor Club, inklusive den officiella Honor Club-webbplatsen https://club.hihonor.com/se/ (”webbplatsen”) och Honor Club-appen, som har designats och drivs och hanteras av Huawei Technologies Duesseldorf GmbH (härefter kallat ”Huawei”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Du kan använda Honor Club som gäst eller som registrerad användare. Genom att använda Honor Club godkänner du dessa användningsvillkor förbehållslöst och samtycker till att följa dem. Din användning av Honor Club utgör ditt godkännande av dessa användningsvillkor, vilka träder ikraft omedelbart i samband med att du börjar använda någon av Honor Club-tjänsterna. Om du inte godkänner dessa användningsvillkor ska du omedelbart sluta använda Honor Club.

2. Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera, ändra eller ersätta delar av dessa användningsvillkor utan att meddela dig på förhand genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Du ansvarar för att regelbundet gå igenom information som publiceras online så att du tar del av sådan information i god tid. Genom att fortsätta att använda Honor Club efter att ändringar har publicerats godkänner du förbehållslöst de ändrade användningsvillkoren.

3. Du godkänner och bekräftar att Huawei enbart är ett hjälpmedel som underlättar för dig och inte är en part till eller har någon som helst kontroll över några transaktioner på Honor Club. Därmed ska säljavtal för produkter genom Honor Club vara mellan dig och säljaren/säljarna på Honor Club.

4. Du godkänner att alltid följa alla användaranvisningar för Honor Club och som vi publicerar då och då.

5. Vi förbehåller oss rätten att när som helst neka åtkomst till Honor Club, avsluta konton, radera eller redigera innehåll utan att meddela dig.

6. Du måste vara minst 13 år för att få åtkomst till eller använda Honor Club. Om du är minderårig, dvs under 18 år, får du bara använda Honor Club om en förälder eller vårdnadshavare har uppsikt över dig och vägleder dig.

Immateriella rättigheter och begränsad licens för Honor Club

1. Allt innehåll på Honor Club och de immateriella rättigheterna däri tillhör uteslutande Huawei, såvida inget annat anges. Inget innehåll på Honor Club får återges, distribueras, fotokopieras, spelas, länkas eller överföras med länkar, laddas upp på andra servrar genom spegling, lagras i informationssökningssystem eller på annat sätt användas för kommersiella ändamål av någon på något sätt utan Huaweis skriftliga medgivande.

2. Alla varumärken och andra märken som visas, nämns eller på annat sätt används i Honor Club tillhör Huawei, dess dotterbolag eller dess innehållsleverantörer. Du får inte använda något av dessa varumärken eller någon av dessa logotyper utan att först ha fått Huaweis eller sådan tredje parts uttryckliga och skriftliga tillåtelse.

3. Innehållet i Honor Club som t.ex. text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, datakompileringar, mjukvara osv. tillhör uteslutande Huawei, dess dotterbolag eller dess innehållsleverantörer och skyddas genom italienska och internationella upphovs-, författar- och databasrättigheter. Du får inte extrahera eller använda innehållet eller någon del av det eller utveckla/skapa vilseledande liknande innehåll, märke, logotyp osv. på något sätt, utan att först ha fått Huaweis eller sådan tredje parts uttryckliga och skriftliga tillåtelse.

4. Huawei tilldelar dig en begränsad licens för att få åtkomst till och för eget bruk använda Honor Club för att ladda ned eller återskapa innehåll för privata och icke-kommersiella ändamål (dock under förutsättning att sådan användning inte omfattar någon som helst omarbetning eller ändring/-ar av innehållet och att meddelanden om de immateriella rättigheterna och andra upphovsrättigheter behåller samma form som för originalet).

Ansvarsfriskrivning

1. Huawei ansvarar inte för brott mot några villkor, utfästelser eller garantier från säljaren/säljarna, tillverkaren/tillverkarna, distributören/distributörerna eller någon enhet eller person som är delaktig i någon transaktion med koppling till produkten/produkterna och avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar i detta sammanhang.

2. Huawei ska inte medla vid eller lösa några tvister eller meningsskiljaktigheter mellan dig och säljaren/säljarna, tillverkaren/tillverkarna, distributören/distributörerna eller någon enhet eller person som är delaktig i någon transaktion med koppling till produkten/produkterna.

3. Honor Club och innehåll häri tillhandahålls endast för din bekvämlighets skull. Även om Huawei har strävat efter att tillhandahålla exakt information om Honor Club, har vi inte några som helst skyldigheter eller något som helst ansvar när det gäller informationens riktighet. Huawei kan när som helst ändra innehållet som finns tillgängligt på Honor Club eller produkterna som omnämns utan föregående meddelande.

4. All information som finns tillgänglig på Honor Club tillhandahålls ”i befintligt skick” utan några som helst åtaganden, garantier eller utfästelser. Huawei avsäger sig härmed uttryckligen, i den utsträckning lagstiftningen tillåter det, alla uttryckliga, underförstådda, lagstadgade och andra åtaganden, garantier eller utfästelser, däribland men inte begränsat till underförstådda garantier med hänsyn till säljbarhet, lämplighet/ändamålsenlighet för ett visst ändamål eller produkternas laglighet.

Tillgänglighet till Honor Club, säkerhet och riktighet

1. Samtidigt som vi strävar efter att tillhandahålla Honor Club dygnet runt, bär vi inget ansvar om Honor Club är otillgänglig av någon anledning oavsett vid vilken tid eller hur länge. Vi garanterar inte att din åtkomst till Honor Club är fri från avbrott, aktuell eller felfri. Vi kan även tillfälligtvis utföra reparationer, underhåll eller införa nya hjälpmedel och funktioner.

2. Åtkomsten till Honor Club kan temporärt eller permanent, när som helst och utan föregående meddelande, upphöra eller dras tillbaka från dig personligen eller från alla användare. Vi kan även, oavsett av vilken anledning, begränsa dig när det gäller hur länge eller hur du använder Honor Club eller innehållet däri.

3. Vi garanterar inte att Honor Club är kompatibelt med eventuell hårdvara eller programvara du använder och tar inget ansvar för några skador som uppkommer på en användares utrustning, mjukvara, information eller egendom på grund av virus, buggar, fel, försummelse eller någon annan teknisk svårighet eller tekniskt fel i samband med användningen eller åtkomsten till Honor Club. Vi tar heller inget ansvar får någon tredje parts handlingar.

4. Samtidigt som vi strävar efter att information och material i Honor Club ska vara korrekt har vi inga åtaganden och ger inga garantier av något slag eller för något ändamål, uttryckligen eller underförstådda, vad gäller fullständigheten, riktigheten, pålitligheten, ändamålsenligheten eller tillgängligheten i informationen, produkterna eller tjänsterna som finns på vår webbplats eller Honor Club-appen. Detta påverkar inte eventuella skyldigheter vi har enligt något avtal vi har med dig i syfte att tillhandahålla tjänster till dig, inkluderat skyldigheter vi har enligt det avtalet i syfte att tillhandahålla korrekt information och korrekta råd och som vi tillhandahåller genom att använda en säker del av Honor Club som finns tillgänglig för personer som använder rätt inloggningsuppgifter, däribland användarnamn och lösenord.

5. Material som finns i Honor Club tillhandahålls endast för informationsändamål och utgör inget åtagande eller någon garanti från vår sida.

6. Endast behöriga användare kan ha åtkomst till och använda sig av ett skyddat lösenord och/eller säkra delar av Honor Club. Du ansvarar för att hålla ditt konto och lösenord hemligt och för att begränsa tillgängligheten till din dator för att förhindra obehörig åtkomst till ditt konto. Du godkänner att du ansvarar för alla aktiviteter som sker på ditt konto eller i samband med att ditt lösenord används. Obehöriga användare som försöker komma åt säkra delar blir föremål för ett rättsligt förfarande.

Registrering på Honor Club

Om du vill göra en beställning av någon av produkterna som finns i Honor Club, måste du registrera ett konto på den officiella Honor Club-webbplatsen där du kommer att få åtkomst till Honor Club genom ”Mitt konto”.

1. När du registrerar dig hos Honor Club uppmanas du att skapa ett användarnamn och ett lösenord och ange personlig information för ditt konto. Du måste hålla ditt lösenord hemligt och meddela oss omedelbart om ditt lösenord skulle bli avslöjat för en obehörig tredje part eller om det förekommer obehörig användning av din e-postadress eller ditt konto eller om du får kännedom om något säkerhetsintrång.

2. I samband med att du registrerar ett konto samtycker du till och godkänner att vi samlar in information, däribland men inte begränsat till personlig information. Denna insamling ska ske enligt vår sekretesspolicy och gällande lagstiftning.

3. Du måste använda en giltig e-postadress för att kunna registrera dig. Du måste kunna komma åt e-postadressen regelbundet så att du bl.a. kan ta emot administrativa e-postmeddelanden från oss.

4. Du får inte använda Honor Club på ett sätt som orsakar eller sannolikt skulle kunna orsaka att Honor Club eller åtkomsten dit avbryts, skadas eller försämras på något sätt. Vi förbehåller oss rätten att avaktivera ditt konto om dina handlingar stör eller sannolikt kommer att störa Honor Club på något sätt och du godkänner att enbart använda Honor Club för lagliga ändamål.

5. När du registrerar ett konto och därefter loggar in på det kan du välja mellan att registrera dig för att ta emot e-postmeddelanden med information eller när som helst välja att inte ta emot dem genom att avregistrera dig från att ta emot sådana e-postmeddelanden, logga ut från ditt konto eller genom att skicka ett e-postmeddelande om avregistrering.

(i) Processen för registrering av nya användare ska förbättras genom en markeringsruta med formuleringen (du kan ändra den och lämna till oss för bekräftelse) ”du godkänner att regelbundet ta emot information om våra spännande erbjudanden och rabatter via e-post”.

(ii) I användarpanelen till Honor Club kan användarna välja att inte ta emot sådana e-postmeddelanden.

(iii) Alla e-postmeddelanden med information som skickas ut till slutanvändare ska innehålla en avregistreringslänk längst ned som ger användaren möjlighet att avregistrera sig från att ta emot sådana e-postmeddelanden.

6. Du kan komma åt information om din beställning som du skickat på Honor Club genom att logga in på ditt konto. På ditt konto kan du se information om slutförda eller öppna beställningar eller beställningar som nyligen har skickats iväg och hantera och spara din adressinformation, bankuppgifter och nyhetsbrev- eller informationssystem som du eventuellt har registrerat dig för.

Användarinnehåll

1. Användare av Honor Club kan publicera recensioner, kommentarer och annat innehåll som inte är olagligt, obscent, grovt, hotande, kränkande, anstötligt, felaktigt, integritetsinkräktande, gör intrång i immateriella rättigheter eller på annat sätt är skadligt för tredje part och som inte innehåller programvaruvirus eller någon form av skräppost. Kommentarer och annat innehåll som publiceras på Honor Club är inte avsett att utgöra någon form av rådgivning att ha tilltro till. Vi avsäger oss därför allt ansvar i samband med någon form av tilltro till något sådant material av en besökare på Honor Club eller någon som kan vara underrättat av något av dess innehåll.

2. Eftersom Huawei inte råder över eller förhandskontrollerar användarinnehåll, lämnar Huawei inte några garantier om riktigheten, integriteten eller kvaliteten hos något användarinnehåll. Du är medveten om att du kan komma att utsättas för användarinnehåll som du kan finna anstötligt, oanständigt eller opassande. Oberoende av ovanstående förbehåller sig Huawei rätten att när som helst efter egen bedömning och utan att meddela i förväg förhandskontrollera, filtrera, begränsa, blockera, flytta, avvisa, ändra eller ta bort användarinnehåll. Du kan rapportera innehåll du finner vulgärt, stötande, oanständigt, eller opassande till Huawei som vidtar de åtgärder Huawei finner lämpliga.

3. Rättighet till användarinnehåll: Härmed ger du oss en oåterkallelig, royaltyfri, global, tilldelningsbar, underlicensierbar rättighet att använda (i enlighet med dessa användningsvillkor) allt material du skickar till oss eller publicerar på Honor Club för användning på Honor Club eller för att allmänt marknadsföra våra tjänster (oavsett hur eller i vilken medieform).

Gottgörelse

Du ska gottgöra och hålla Huawei, dess dotterbolag, närstående företag och deras respektive tjänstemän, agenter och anställda skadelösa mot alla anspråk eller krav eller åtgärder, däribland rimliga ombudsarvoden som uppkommer genom en tredje part eller ålagda skadestånd, som uppkommit till följd av att du har brutit mot dessa användningsvillkor eller andra dokument som det finns en hänvisning till eller på grund av att du har brutit mot lagar, regler, föreskrifter eller en tredje parts rättigheter.

Frisläpp

Ditt förhållande till Huawei regleras av ett huvudavtal mellan endast två parter och genom att godkänna dessa användningsvillkor godkänner du att Huawei inte har någon kontroll över eller något ansvar för produkterna som finns på Honor Club. Huawei garanterar inte någon användares identitet eller uppgifter och säkerställer inte heller att en säljare fullföljer en transaktion. Härmed friskriver du uttryckligen Huawei och/eller dess dotterbolag och/eller dess tjänstemän, chefer och representanter från kostnader, skador, ansvar och andra konsekvenser (rättsliga eller av annan typ) med avseende på handlingar/passivitet från säljare eller andra användare av Honor Club.

Ansvarsbegränsning

1. I den utsträckning som lagstiftningen tillåter det ska vårt totala ansvar gentemot dig eller någon tredje part i samband med användningen av Honor Club och/eller motsvarande transaktioner som genomförts på Honor Club inte under några som helst omständigheter överstiga tio procent (10 %) av det sammanlagda belopp som du har betalat till oss under en tolvmånadersperiod (12) före den tidpunkt då orsaken till en eventuell åtgärd uppstod.

2. Du samtycker också till att vi inte ska bära något ansvar (oavsett om det är enligt avtal eller en skadeståndsgrundande försumlighet, feltolkning, ersättning eller enligt laga ansvar) när det gäller din användning eller oförmåga att använda eller din fördröjning i användningen av Honor Club eller något material däri eller som kan tillgås därigenom, eller någon händelse eller något beslut som fattats på grund av användningen av Honor Club eller något sådant material, för några indirekta skador eller följdskador, skador, kostnader eller utgifter, förlust av förväntade besparingar, inkomst eller goodwill, skadat anseende, förlorade affärer, tidsförlust, möjlighetsförlust eller förlust av, skada på eller korruption av data, oavsett om sådana förluster rimligen hade kunnat förutses eller inte, eller om vi hade informerats om att du kanske skulle lida sådana förluster.

Tredje parts webbplatser

1. Vi tillhandahåller länkar till webbplatser som tillhör närstående företag och vissa andra företag. Vi har dock ingen kontroll över sådana länkade webbplatser och vi godtar inget ansvar för dem. Dessa länkade webbplatser tillhandahålls endast ”i befintligt skick” för din bekvämlighets skull utan några garantier, uttryckliga eller underförstådda, för den information som finns på dessa webbplatser. Du bör noggrant läsa igenom sekretesspolicyn och andra användningsvillkor för dessa länkade webbplatser och du besöker dem på egen risk. Vi gör inga godkännanden eller rekommendationer för någon tredje parts webbsida som Honor Club länkar till.

2. Vi ger dig härmed en återkallelig, icke-exklusiv och royaltyfri rättighet att tillhandahålla en länk på din webbplats till Honor Club-hemsidan, under förutsättning att så sker på ett rättvist och lagligt sätt utan att vårt anseende skadas eller utnyttjas. I synnerhet ska du inte: (a) ge några rekommendationer eller godkännanden om oss, våra tjänster eller våra villkor, såvida vi inte har gett dig en skriftlig tillåtelse; (b) yttra något som är felaktigt, missvisande, nedsättande eller kränkande om oss eller våra tjänster eller villkor; (c) falskeligen ange (uttryckligen eller underförstått) att vi har godkänt din webbplats eller att vi på något sätt har någon koppling till den; (d) tillhandahålla vår Honor Club-länk i samband med försäljning eller köp av kopior, förfalskningar eller andra varor/tjänster som gör intrång i immateriella rättigheter eller objekt som på annat sätt är otillåtna, samt (e) tillhandahålla vår Honor Club-länk i samband med innehåll som är vulgärt, kränkande, anstötligt, oanständigt eller opassande.

Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Om någon bestämmelse i dessa användningsvillkor skulle fastställas som olaglig, ogiltig eller på annat sätt icke-verkställbar på grund av lagarna i en stat eller ett land där dessa villkor är avsedda att gälla, ska den, i den utsträckning som denna enskilda bestämmelse är olaglig, ogiltig eller icke-verkställbar, skiljas från avtalet och raderas och de resterande villkoren ska förbli giltiga och i kraft och fortsätta att vara bindande och verkställbara.

Tillämplig lagstiftning och tvistlösning

Dessa användningsvillkor ska regleras och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige. Alla anspråk och tvister som uppstår i samband med dessa användningsvillkor ska överlämnas till domstolar i Sverige med exklusiv jurisdiktion.

Kontakta oss

Har du frågor eller kommentarer angående Honor Club, kontakta oss via e-post på se.support@hihonor.com.

Huawei Technologies Deutschland GmbH