Honor Club Warunki korzystania

Wprowadzenie

1. Niniejsze Warunki korzystania („Warunki korzystania”) dotyczące korzystania z Honor Club, w tym oficjalnej witryny internetowej Honor Club https://club.hihonor.com/pl/ („Strona internetowa”) oraz aplikacji Honor Club, zostały opracowane oraz są obsługiwane i utrzymywane przez Huawei Technologies Duesseldorf GmbH (dalej: „Huawei”, „my”, „nasz” itd.). Użytkownik może korzystać z Honor Club jako gość lub zarejestrowany użytkownik. Korzystając z Honor Club, użytkownik oświadcza, że akceptuje niniejsze Warunki korzystania bez zastrzeżeń i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Honor Club jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków korzystania, które obowiązują od momentu skorzystania z jakiejkolwiek usługi Honor Club. W przypadku braku zgody na niniejsze Warunki korzystania należy natychmiast zaprzestać korzystania z Honor Club.

2. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, wprowadzania zmian lub zastępowania jakiejkolwiek części niniejszych Warunków korzystania w dowolnym momencie bez zawiadomienia użytkownika poprzez opublikowanie aktualizacji i/lub zmian w naszej witrynie internetowej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za regularne przeglądanie informacji opublikowanych w Internecie, aby w terminie dowiedzieć się o takich zmianach. Dalsze korzystanie z Honor Club po opublikowaniu jakichkolwiek zmian jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją zmienionych Warunków korzystania.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że Huawei pełni tylko rolę pomocniczą, ale nie jest stroną transakcji realizowanych za pośrednictwem Honor Club i w żaden sposób ich nie kontroluje. W związku z tym stronami umowy sprzedaży produktów za pośrednictwem Honor Club będą wyłącznie użytkownik i Honor Club dany sprzedawca.

4. Użytkownik zobowiązuje się zawsze przestrzegać wszelkich instrukcji dotyczących korzystania z Honor Club, jakie możemy wydać w danym czasie.

5. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do Honor Club, zamykania kont oraz usuwania lub edytowania treści w dowolnym czasie bez zawiadomienia użytkownika.

6. Aby uzyskiwać dostęp do witryny Honor Club i z niej korzystać, użytkownik musi mieć ukończone 13 lat. Osoby niepełnoletnie, tj. poniżej 18. roku życia, mogą korzystać z Honor Club wyłącznie pod nadzorem i opieką rodzica lub opiekuna.

Prawa własności intelektualnej i ograniczona licencja dotycząca Honor Club

1. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie treści dostępne w Honor Club oraz prawa własności intelektualnej dotyczące tych treści należą wyłącznie do Huawei. Bez uprzedniej pisemnej zgody Huawei lub innych podmiotów zabronione jest powielanie, rozpowszechnianie, wykonywanie fotokopii, odtwarzanie, linkowanie lub przesyłanie za pośrednictwem superlinków, ładowanie na inne serwery z wykorzystaniem „metody mirroringu”, przechowywanie w systemach informacyjnych lub inne wykorzystywanie jakichkolwiek treści dostępnych w ramach Honor Club w celach handlowych przez jakąkolwiek osobę w jakikolwiek sposób.

2. Wszelkie znaki towarowe i inne znaki wyświetlane, wspomniane lub wykorzystane w inny sposób w ramach Honor Club stanowią własność Huawei, podmiotów stowarzyszonych spółki lub dostawców treści. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać znaków towarowych ani logo bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Huawei lub odpowiedniej osoby trzeciej.

3. Treści dostępne w ramach Honor Club, takie jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, pliki audio, pliki do pobrania, kompilacje danych, oprogramowanie itd., stanowią wyłączną własność Huawei, podmiotów stowarzyszonych spółki lub dostawców treści oraz są chronione polskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi oraz innymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i praw do baz danych. Użytkownik nie ma prawa wyodrębniać ani wykorzystywać jakichkolwiek treści, w całości lub części, w celu opracowania/tworzenia zwodniczo podobnych treści, znaków, logo itd. w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Huawei lub odpowiedniej osoby trzeciej.

4. Huawei udziela użytkownikowi ograniczonej licencji na dostęp i korzystanie z Honor Club w celach osobistych, w tym pobieranie i powielanie treści na użytek prywatny i niekomercyjny (pod warunkiem, że nie będzie to obejmować poprawek ani zmian treści, a oświadczenia o prawach własności intelektualnej i innych prawach własności pozostaną w takiej samej formie jak w oryginale).

Wyłączenie odpowiedzialności za produkt

1. Huawei nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie warunków, oświadczeń lub gwarancji przez sprzedawców, producentów, dystrybutorów lub jakiekolwiek podmioty lub osoby zaangażowane w jakąkolwiek transakcję dotyczącą produktów oraz niniejszym wyraźnie wyłącza wszelką odpowiedzialność i obowiązki w tym zakresie.

2. Huawei nie będzie pośredniczyć w rozwiązywaniu ani rozwiązywać żadnych sporów lub różnic zdań pomiędzy użytkownikiem a sprzedawcami, producentami, dystrybutorami lub jakimikolwiek innymi podmiotami lub osobami zaangażowanymi w transakcje dotyczące produktów.

3. Honor Club i treści dostarczane są wyłącznie w celach informacyjnych. Mimo iż Huawei dba o poprawność informacji dostępnych w ramach Honor Club, nie ma obowiązku zagwarantowania ich poprawności i nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. Huawei może zmieniać treści dostępne w ramach Honor Club lub wspomniane produkty w dowolnym momencie bez zawiadomienia.

4. Wszelkie informacje dostępne w ramach Honor Club dostarczane są „w stanie i w miejscu, w jakim się znajdują”, bez gwarancji i oświadczeń jakiegokolwiek rodzaju. W maksymalnym zakresie dozwolonym na mocy prawa Huawei niniejszym wyraźnie wyłącza wszelkie wyraźne, dorozumiane, ustawowe lub inne gwarancje lub oświadczenia, w tym między innymi dorozumiane gwarancje wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub zgodności z prawem dotyczące produktów.

Dostępność Honor Club, bezpieczeństwo i poprawność

1. Staramy się, aby dostęp do Honor Club był możliwy przez całą dobę, ale nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacji, gdy dostęp do Honor Club będzie niemożliwy z jakiekolwiek przyczyny, w jakimkolwiek momencie i przez jakikolwiek okres. Nie gwarantujemy, że dostęp do Honor Club będzie nieprzerwany, terminowy i pozbawiony błędów. Ponadto co jakiś czas możemy prowadzić prace naprawcze lub konserwacyjne lub wprowadzać nowe udogodnienia i funkcje.

2. W dowolnym momencie, bez zawiadomienia, możemy tymczasowo lub na stałe zawiesić lub zablokować dostęp do Honor Club dla danego użytkownika lub wszystkich użytkowników. Możemy również nakładać ograniczenia dotyczące długości i sposobu korzystania z jakiejkolwiek części Honor Club lub jakichkolwiek treści dostępnych w ramach z dowolnej przyczyny.

3. Nie gwarantujemy, że Honor Club będzie kompatybilny z każdym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem wykorzystywanym przez użytkownika, a ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za szkody dotyczące sprzętu, oprogramowania, danych ani mienia użytkownika zaistniałe z powodu jakichkolwiek wirusów, wad, błędów, pominięć lub jakichkolwiek innych trudności technicznych bądź wad działania związanych z korzystaniem z lub uzyskiwaniem dostępu do Honor Club, a także nie ponosimy odpowiedzialności za działania podejmowane przez jakiekolwiek osoby trzecie.

4. Pomimo starań na rzecz zapewnienia poprawności informacji i materiałów dostępnych w ramach Honor Club nie wydajemy żadnych oświadczeń ani gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, dotyczących kompletności, poprawności, rzetelności, stosowności lub dostępności informacji, produktów lub usług znajdujących się na naszej stronie lub w aplikacji Honor Club w jakimkolwiek celu. Powyższe nie wpłynie na nasz obowiązek świadczenia usług, jaki może wynikać z umowy zawartej pomiędzy nami a użytkownikiem, w tym obowiązek umowny związany z dostarczaniem użytkownikowi poprawnych informacji i porad, co możemy uczynić za pośrednictwem zabezpieczonej części Honor Club dostępnej dla osób, które korzystają z odpowiednich danych logowania, w tym nazwy użytkownika i hasła.

5. Materiały dostępne w ramach Honor Club mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią żadnego zobowiązania, gwarancji ani obowiązku z naszej strony.

6. Do obszarów Honor Club, które są chronione hasłem i/lub zabezpieczone, mają dostęp wyłącznie uprawnieni użytkownicy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie swojego Konta i hasła w poufności oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do Konta. Użytkownik zobowiązuje się do przyjęcia odpowiedzialności za wszelkie działania podjęte na jego Koncie lub po wprowadzeniu jego hasła. Wobec nieuprawnionych użytkowników podejmujących próby uzyskania dostępu do takich obszarów mogą być wszczynane dochodzenia.

Rejestracja w Honor Club

Aby zamówić jeden z produktów wymienionych w Honor Club, użytkownik musi zarejestrować się w oficjalnej witrynie internetowej Honor Club, na którą można wejść poprzez Honor Club, korzystając z zakładki „Moje konto”.

1. Po dokonaniu rejestracji w Honor Club użytkownik zostanie poproszony o utworzenie nazwy użytkownika i hasła oraz podanie danych osobowych dotyczących konta. Użytkownik ma obowiązek zachować hasło w poufności i natychmiast poinformować nas o ujawnieniu hasła jakiejkolwiek nieuprawnionej osobie trzeciej lub nieuprawnionym wykorzystaniu adresu e-mail lub Konta użytkownika bądź jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa, o jakim dowie się użytkownik.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że w związku z rejestracją Konta mamy prawo gromadzić informacje, w tym między innymi dane osobowe, które będziemy wykorzystywać zgodnie z warunkami Polityki prywatności i obowiązującymi przepisami prawa.

3. Podczas rejestracji użytkownik ma obowiązek podać poprawny adres e-mail, do którego ma regularny dostęp. Na ten adres wysyłane będą między innymi wiadomości administracyjne.

4. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Honor Club w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może powodować jakiekolwiek zakłócenia w pracy, uszkodzenia lub naruszenia Honor Club bądź zakłócenia dostępu do Honor Club. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania Konta użytkownika, jeżeli jego działania zakłócają lub mogą zakłócić działanie Honor Club w jakikolwiek sposób. Ponadto użytkownik obowiązuje się korzystać z Honor Club wyłącznie w celach, które są zgodne z prawem.

5. Podczas rejestracji Konta i logowania użytkownik ma możliwość subskrypcji informacyjnych wiadomości e-mail oraz rezygnacji w dowolnym momencie przez anulowanie subskrypcji takich wiadomości, wylogowanie się z Konta lub wysłanie wiadomości e-mail o rezygnacji z subskrypcji.

(i) Proces rejestracji nowych użytkowników zostanie udoskonalony poprzez wykorzystanie odrębnie zaprojektowanego pola wyboru o treści (którą można zmienić i przekazać nam do potwierdzenia): „wyrażasz zgodę na otrzymywanie co jakiś czas wiadomości e-mail z informacjami o naszych atrakcyjnych promocjach i zniżkach”.

(ii) Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości e-mail w panelu użytkownika Honor Club.

(iii) Link do rezygnacji z subskrypcji będzie znajdował się na końcu każdej wiadomości wysłanej do użytkowników końcowych, aby umożliwić im rezygnację z subskrypcji takich wiadomości.

6. Użytkownik może uzyskać dostęp do informacji na temat zamówienia złożonego w Honor Club po zalogowaniu się na konto. Użytkownik będzie mógł przeglądać informacje dotyczące zakończonych, otwartych i ostatnio wysłanych zamówień, zarządzać danymi adresowymi i bankowymi oraz je zapisywać, jak również zarządzać newsletterami i systemami informacji, jakie subskrybuje.

Materiały użytkowników

1. Użytkownicy Honor Club mogą publikować recenzje, komentarze i inne treści pod warunkiem, że nie są niezgodne z prawem, obsceniczne, obraźliwe, nie stanowią pogróżek, nie są zniesławiające, kontrowersyjne, niepoprawne, nie naruszają prywatności ani praw własności intelektualnej lub w inny sposób nie naruszają praw osób trzecich, a ponadto nie zawierają wirusów ani spamu w jakiejkolwiek formie. Komentarze i inne materiały publikowane w ramach Honor Club nie stanowią porad, w oparciu o które należy postępować. W związku z tym wyłączamy wszelką odpowiedzialność za działania podejmowane w oparciu o takie materiały przez gości Honor Club lub jakiekolwiek inne osoby poinformowane o dostępnych tam treściach.

2. Ponieważ Huawei nie kontroluje ani nie monitoruje Materiałów użytkowników, Huawei nie udziela żadnych gwarancji co do ich poprawności, kompletności ani jakości, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre Materiały użytkowników mogą mieć dla niego charakter kontrowersyjny, niestosowny lub nieprzyzwoity. Niezależnie od powyższego Huawei zastrzega sobie prawo do monitorowania, filtrowania, ograniczania, blokowania, przenoszenia, modyfikacji lub usuwania Materiałów użytkowników zależnie od własnej, niezawisłej decyzji, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Użytkownik może zgłosić do Huawei wszelkie treści, jakie uzna za wulgarne, obraźliwe, kontrowersyjne, niestosowne lub nieprzyzwoite, a Huawei może podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne.

3. Licencja dotycząca Materiałów użytkowników: Użytkownik niniejszym udziela nam nieodwołalnej, bezpłatnej, globalnej oraz możliwej do przenoszenia i sublicencjonowania licencji na korzystanie (zgodnie z Warunkami korzystania i obowiązującym prawem) z jakichkolwiek materiałów, jakie użytkownik wyśle do Huawei lub opublikuje w ramach Honor Club w celu wykorzystania ich w ramach Honor Club lub w ogólnych celach związanych z marketingiem naszych usług (w dowolny sposób i w dowolnych mediach).

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Huawei, jej podmioty zależne i stowarzyszone oraz ich kierowników, dyrektorów, agentów i pracowników w przypadku jakichkolwiek roszczeń, żądań lub działań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, złożonych lub wszczętych przez jakąkolwiek osobę trzecią, lub jakichkolwiek kar nałożonych z tytułu naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków korzystania lub jakichkolwiek dokumentów włączonych do niniejszych Warunków korzystania przez odniesienie lub z tytułu naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa, zasad, regulacji lub praw osób trzecich.

Zwolnienie

Stosunek pomiędzy użytkownikiem a Huawei odpowiada stosunkowi pomiędzy mocodawcami. Akceptując niniejsze Warunki korzystania, użytkownik potwierdza, że Huawei nie ma kontroli nad produktami wymienionymi w Honor Club oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności. Huawei nie wydaje żadnych gwarancji dotyczących tożsamości lub referencji jakichkolwiek użytkowników i nie zapewnia realizacji transakcji przez sprzedawcę. Użytkownik niniejszym wyraźnie zwalnia Huawei i/lub jej podmioty stowarzyszone i/lub ich kierowników, dyrektorów i przedstawicieli z wszelkich kosztów, odszkodowań, odpowiedzialności i innych konsekwencji (prawnych lub innych) wynikających z działań lub zaniechań sprzedawców lub innych użytkowników Honor Club.

Ograniczenie odpowiedzialności

1. W zakresie dozwolonym na mocy prawa nasza całkowita odpowiedzialność wobec użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej w związku z korzystaniem z Honor Club i/lub transakcjami zawieranymi za pośrednictwem Honor Club w żadnym wypadku nie przekroczy dziesięciu procent (10%) łącznej kwoty, jaką użytkownik zapłacił nam w okresie dwunastu (12) miesięcy poprzedzających zaistnienie roszczenia.

2. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że nie ponosimy odpowiedzialności (zarówno umownej, jak i deliktowej z tytułu zaniedbania, udzielenia niepoprawnych informacji, zwrotu lub innej podstawy odpowiedzialności prawnej) za korzystanie lub niemożność korzystania bądź opóźnienie w korzystaniu z Honor Club lub jakichkolwiek materiałów udostępnionych w ramach lub za pośrednictwem Honor Club ani działania lub decyzje podjęte w wyniku korzystania z Honor Club lub takich materiałów, za jakiekolwiek straty pośrednie lub wynikowe, odszkodowania, koszty lub wydatki; utratę faktycznych lub przewidywanych zysków; utratę umów; utratę korzystania ze środków finansowych; utratę przewidywanych oszczędności; utratę przychodów; utratę wartości firmy; utratę reputacji; utratę możliwości biznesowych; utratę czasu działania; utratę możliwości; lub utratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych, niezależnie od tego, czy takie straty były możliwe do przewidzenia lub zostaliśmy poinformowani o możliwości poniesienia takich strat przez użytkownika.

Witryny internetowe osób trzecich

1. Dostarczamy linki do witryn internetowych spółek stowarzyszonych i innych określonych przedsiębiorstw, ale nie mamy kontroli nad treścią takich podlinkowanych witryn i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Podlinkowane witryny dostarczane są „w stanie i miejscu, w jakim się znajdują”, wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek wyraźnych ani dorozumianych gwarancji dotyczących dostępnych tam informacji. Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z polityką prywatności i innymi warunkami korzystania z takich podlinkowanych witryn. Dostęp do takich witryn odbywa się według uznania i na własne ryzyko użytkownika. Nie popieramy i nie rekomendujemy żadnych witryn osób trzecich podlinkowanych w ramach Honor Club.

2. Niniejszym udzielamy użytkownikowi odwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na umieszczenie linku do strony głównej Honor Club w jego witrynie internetowej, pod warunkiem że użytkownik zrobi to w uczciwy i zgodny z prawem sposób, bez szkody dla naszej reputacji i bez jej wykorzystywania. W szczególności: (a) użytkownik nie powinien udzielać żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących Huawei, naszych usług lub polityk, chyba że za naszą uprzednią wyraźną zgodą udzieloną na piśmie; (b) użytkownik nie powinien podawać żadnych informacji na temat Huawei, naszych usług lub polityk, które są niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd, krytyczne lub obraźliwe; (c) użytkownik nie powinien fałszywie sugerować (w sposób wyraźny ani dorozumiany), że popieramy jego witrynę internetową lub jesteśmy z nią w jakikolwiek sposób powiązani; (d) użytkownik nie powinien umieszczać linków do Honor Club w związku ze sprzedażą lub zakupem replik, podróbek lub innych towarów/usług naruszających prawa własności intelektualnej lub innych niedozwolonych przedmiotów; oraz (e) użytkownik nie powinien umieszczać linków do Honor Club przy materiałach, które są wulgarne, obraźliwe, kontrowersyjne, niestosowne lub nieprzyzwoite.

Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne z innych przyczyn na mocy przepisów prawa w jakimkolwiek stanie lub kraju, w jakim niniejsze Warunki mają obowiązywać, wtedy — w zakresie, w jakim dane postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne — takie postanowienie zostanie odłączone i usunięte, a pozostałe postanowienia Warunków korzystania pozostaną w pełnej mocy i w dalszym ciągu będą wiążące i możliwe do egzekwowania.

Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Niniejsze Warunki korzystania będą podlegały prawu Polska i będą interpretowane zgodnie z tym prawem. Wszelkie roszczenia lub spory wynikające z niniejszych Warunków korzystania będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów w Polska.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących Honor Club prosimy o kontakt pod adresem: pl.support@hihonor.com.

Huawei Technologies Duesseldorf GmbH