Warunki użytkowania

Fan Club HONOR


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze warunki użytkowania Fan Club HONOR (zwane dalej „Warunkami”) mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z witryn(y) internetowej Fan Club HONOR znajdującej się pod adresem https://community.hihonor.com/pl („Serwis”).

Warunki są nieodpłatnie dostępne w siedzibie Huawei Polska sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000221936, NIP: 5262800201, Regon:015855744, Email: clubglobal@hihonor.com („Huawei, „My” „Nasz”) oraz pod adresem strony internetowej Serwisu https://community.hihonor.com/pl

Korzystanie z Serwisu przez użytkownika oznacza, że użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu zapoznał się i akceptuje niniejsze Warunki.


2. RODZAJ I ZAKRES USŁUG

Z Serwisu mogą korzystać użytkownicy, którzy ukończyli 18 lat (użytkownicy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą korzystać z Serwisu za uprzednią zgodą ich opiekuna prawnego).

Serwis jest udostępniany użytkownikom bezpłatnie przez całą dobę z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 i 10 poniżej.

Huawei udostępnia użytkownikom Serwis w szczególności w celu:

(i) poszerzenia świadomości użytkowników o produktach i usługach Honor i Huawei,

(ii) udziału użytkowników Serwisu w konkursach organizowanych przez Honor i Huawei,

(iii) wymiany poglądów na temat usług i produktów Huawei w tym produktów marki Honor z innymi użytkownikami Serwisu,

(iv) korzystania z forum dostępnego w Serwisie,

(v) promowania wydarzeń, konferencji i kongresów dotyczących nowych technologii.


3. WYMAGANIA TECHNICZNE DOSTĘPU DO SERWISU

Korzystanie z Serwisu przez użytkownika jest możliwe jeżeli użytkownik posiada:

(i) dostęp do sieci internet,

(ii) przeglądarkę internetową obsługujacą pliki cookies,

(iii) aktywne konto e-mail,

(iv) możliwość wysyłania i odbierania wiadomości e-mail

Niezależnie od powyższego, użytkownik powinien zadbać we własnym zakresie, aby podczas korzystania z Serwisu posiadać najnowszą wersję przeglądarki internetowej, zaktualizowany system operacyjny wyposażony w najnowsze poprawki bezpieczeństwa oraz korzystać z oprogramowania anytwirusowaego oraz oprogramowania typu „firewall”.


4. WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY O KORZYSTANIE Z SERWISU

Umowa o korzystanie z Serwisu zostaje zawarta przez użytkownika z Huawei z chwilą skorzystania przez użytkownika z dowolnych usług oferowanych w Serwisie bez względu na fakty czy wymagają one rejestracji lub zalogowania. Użytkownik odwiedzający Serwis oraz korzystający z niego, zawiera z Huawei umowę o korzystanie z Serwisu, do której zastosowanie mają oprócz obowiązujacych przepisów prawa polskiego także niniejsze Warunki oraz gdy ma to zastosowanie do konkretnego użykownika Serwisu- regulaminy poszczególnych konkursów dostępnych w Serwisie.


Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza, że:

(i) podawane przez niego dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

(ii) zapoznał się z treścią niniejszych Warunków przed skorzystaniem z Serwisu i zobowiązuje się ich przestrzegać.


Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu poprzez:

(i) zaprzestanie używania i korzystania z Serwisu.


Huawei ma prawo rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu w tym usunąć konto użytkownika w następujących przypadkach:

(i) naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszych Warunków w tym w szczególności w sytuacjach opisanych w ust. 7 poniżej,

(ii) powzięcia przez Huawei uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Huawei lub marki Honor,

(Iii) użytkownik umieszcza treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.


5. LOGOWANIE, KONTO, HASŁO I ZABEZPIECZENIA

Korzystanie przez użytkownika z Serwisu może odbywać się:

(i) bez rejestracji i bez zalogowania się do Serwisu (w tej sytuacji użytkownik może tylko przeglądać dostępne treści w Serwisie), albo

(ii) w sposób zalogowany (w tej sytuacji użytkownik ma dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu w tym publikacji postów, brania udziału w dyskusjach oraz organizowanych konkursach).

Korzystanie z Serwisu w sposób zalogowany będzie możliwe po dokonaniu skutecznej uprzedniej rejestracji w Serwisie pod adresem: https://community.hihonor.com/pl.

W celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji lub usług Serwisu użytkownik będzie musiał korzystać z Serwisu w sposób zalogowany.

Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z kontem użytkownika i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem usług w Serwisie.

Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za:

(i) ochronę poufności informacji o swoim koncie, w tym swojego hasła,

(ii) wszelkie działania wykonywane na koncie użytkownika, w przypadku gdy użytkownik nie zadbał o bezpieczeństwo i poufność wspomnianych informacji.

W razie stwierdzenia, że na koncie użytkownika występują nieprawidłowości, np. zmieniono hasło, zalogowano się na hasło lub konto, które jest wykorzystywane przez osoby nieupoważnione, użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym Huawei.

6. TREŚĆ WITRYNY INTERNETOWEJ

Wszystkie teksty, obrazy, muzyka, filmy, animacje, znaki towarowe, wzory, wykresy, interfejsy wizualne i kod dostępne w Serwisie (zwane dalej „Treścią”), w tym m.in. koncepcja, wzór, struktura oraz środki wyrazu i prezentacji wspomnianej Treści, są własnością i podlegają kontroli Huawei na mocy przepisów prawa lub są wykorzystywane przez Huawei na mocy stosownego pozwolenia lub licencji. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, użytkownik nie może wykorzystywać Treści Serwisu do celów handlowych bez uprzedniej pisemnej zgody Huawei.

Użytkownik może pobierać Treści na temat produktów i usług Huawei lub Honor prezentowanych w Serwisie pod warunkiem, że:

(i) Treści te będą wykorzystywane wyłącznie do celów prywatnych, a nie do celów handlowych, oraz

(ii) w pobranej Treści nie będą dokonywane żadne zmiany, modyfikacje ani nie będą dodawne lub składane dodatkowe oświadczenia ani gwarancje.

Oświadczenia lub powiadomienia wskazujące, iż HUAWEI jest właścicielem wspomnianych informacji lub że posiada inne prawa do tych informacji nie będą ani w części ani w całości usuwane.

7. ZAKAZ DOKONYWANIA DZIAŁAŃ I PUBLIKACJI TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

Serwis i jego Treść nie mogą być wykorzystywane w sposób naruszający prawo, zasady współżycia społecznego, lub naruszania praw i interesów osób trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z żadnych urządzeń, oprogramowania ani programów w celu ingerowania lub podejmowania prób ingerencji w prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik w szczególnośći nie może:

(i) wykorzystywać żadnych urządzeń, programów ani algorytmów, w tym „pająków”, robotów, głębokiego linkowania, programów typu „page scraper: ani innych tego programów w celu uzyskania dostępu do Serwisu lub jego Treści lub też do uzyskania, kopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek ich części,

(ii) korzystać z Serwisu ani uzyskiwać lub kopiować zawartych na nim materiałów, dokumentów lub informacji w sposób inny niż ten określony w Warunkach,

(iii) podejmować nielegalnych prób uzyskania dostępu, dekodowania lub wykorzystania innych nielegalnych metod uzyskania nieuprawnionego dostępu do Serwisu oraz jego Treści,

(iv) śledzić, odszyfrowywać ani odkodowywać informacji o innych użytkownikach Serwisu za pomocą np. identyfikatorów przyznanych innym użytkownikom,

(v) naruszać jakichkolwiek mechanizmów zabezpieczeń lub uwierzytelnienia stosowanych w Serwisie lub z nią powiązanych,

(vi) badać, skanować ani w inny sposób testować pod kątem luk sieciowych Serwisu ani innych powiązanych z nią stron witryny, ani też stosować jakichkolwiek form ataku na Serwis i Treść,

(vii) podejmować żadnych działań w celu przechowywania nieuzasadnionych lub niewspółmiernych ilości danych w infrastrukturze, systemie lub sieci Serwisu ani też w systemach lub sieciach powiązanych z Serwiem,

(viii) rozpowszechni, publikować lub udostępniać treśći lub łączy do treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.


8. ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

Serwis może zawierać łącza do niezależnych witryn internetowych. Takie łącza są zamieszczane wyłącznie dla wygody użytkowników Serwisu. Huawei nie udziela żadnych gwarancji dotyczących treści, usług i informacji podanych na zewnętrznych witrynach internetowych. Użytkownik może odwiedzać wszystkie witryny internetowe według własnego uznania, jednak Huawei nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za rezultat tego rodzaju interakcji.


9. OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI SERWISU

Użytkownik przyjmuje do wiadomośći i zgadza się, że Huawei może wstrzymać dostęp użytkownika do całości lub części Serwisu w przypadku, gdy Huawei posiada uzasadnione informacje, o tym, że użytkownik naruszył Warunki (w tym zwłaszcza ust. 7 powyżej), zasady współżycia społecznego lub przepisy powszechnie obowiazującego prawa. W szczególności Huawei może zawiesić lub wstrzymać dostęp do całości lub części Serwisu lub konta użytkownika:

(i) z powodów opisanych w niniejszym punkcie,

(ii) z powodów opisanych w punkcie 7,

(iii) z powodów prac serwisowych, konserwacyjnych, naprawienia błędów lub innych zmian wynikajacych z powodów technicznych.

W opisanej sytuacji, użytkownik ma prawo korzystać m.in. z postępowania reklamacyjnego opisanego w pkt. 13 niniejszych Warunków.


10. ZASTRZEŻENIE

Huawei dołoży starań aby korzystanie z Serwisu było nieprzerwane (z zastrzeżeniem ust. 9 powyżej), jednakże nie gwarantuje dostępności Serwisu w sposób nieprzerwany. Serwis i jego Treść są udostępniane w aktualnym stanie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z witryny i wszelkich witryn powiązanych z nią przy użyciu łączy zewnętrznych zgodnie z ust. 8 powyżej.

Funkcje, konfiguracje, parametry i normy techniczne danego produktu opisanego w Serwisie mogą ulegać zmianie na różnych etapach i może minąć nieco czasu, zanim Huawei zaktualizuje odpowiednie informacje w Serwisie.

Tym samym mogą wystąpić rozbieżności między informacjami o produktach i usługach widocznych w Serwisie a rzeczywistym zakupionym produktem bądź produktami dostępnymi w sprzedaży na rynku użytkownika.


11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

O ile prawo tego nie zakazuje, niezależnie od okoliczności, Huawei nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wtórne, lub utracone korzyści wynikające z użytkowania Serwisu.

Powyższe nie ogranicza odpowiedzialności wobec użytkownika będącego konsumentem, jeżeli wobec powszechnie obowiązujących prawa takiej odpowiedzialnośći wyłączyć lub ograniczyć w powyższy sposób nie można.


12. OPINIE I KOMENTARZE

Wszelkie przekazane opinie i komentarze dotyczące Serwisu nie są traktowane jako poufne. Huawei zastrzega prawo do swobodnego wykorzystywania takich informacji w granicach dozwolonych prawem.

Huawei zastrzega sobie prawo do moderacji treści umieszczanych przez użytkowników w Serwisie zwłaszcza w kontekście wpisów naruszających postanowienia pkt 7 Warunków.


13. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Serwisu.

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email: clubglobal@hihonor.com opisując zaistniały problem wraz z oczekiwaniami związanym ze składaną reklamacją.

Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania od użytkownika.

W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, użytkownik zostanie powiadomiony o opóźnieniu i jego przyczynach i przewidywanym nowym terminie rozpatrzenia reklamacji.


14. Zmiana Warunków

Niniejsze Warunki mogą ulec zmianie z ważnych powodów.

Za ważne powody uznaje się m.in.:

(i) zmiany obowiązujących przepisów prawa mające wpływ na treść Warunków,

(ii) zmiany związane z zakresem lub rodzajem świadczonych usług w Serwisie,

(iii) zmiany dotyczące wymagań technicznych lub

(iv) funkcjonalności konta użytkownika.

W przypadku zmiany Warunków ich nowa treść zostanie zakomunikowana użytkownikowi poprzez jej umieszczenie w komunikacie wyświetlonym po zalogowaniu się użytkownika do jego konta.

Dalsze korzystanie przesz użykownika z Serwisu po zalogowaniu się do konta i otrzymaniu informacji o zaktualizowanej treści Warunków stanowi akceptację zmienionej treści Warunków.


15. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsze Warunki i umowa pomiędzy Huawei oraz użytkownikeim korzystajacym z Serwisu podlegają prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem.

Huawei Polska sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39 A

02-672 Warszawa