Honor Klub Podmínky použití

Úvod

1. Tyto podmínky použití („Podmínky použití“) se vztahují na vaše používání aplikace Honor Club, včetně oficiálních webových stránek https://club.hihonor.com/cz/ („Webové stránky“) Honor Club a aplikace Honor Club a vytvořila je, provozuje a udržuje společnost Huawei Technologies Czech s.r.o. (dále uváděna jako „Huawei“, „my“, „nám“ nebo „náš“). Aplikaci Honor Club můžete používat jako host nebo registrovaný uživatel. Používáním aplikace Honor Club dáváte najevo, že jste nepodmíněně přijali Podmínky použití, a souhlasíte, že se jimi budete řídit. Vaše používání aplikace Honor Club znamená přijetí těchto Podmínek použití, které vstoupí v platnost ihned po vašem použití jakékoli služby Honor Club. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami použití, měli byste ihned přestat aplikaci Honor Club používat.

2. Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Podmínek použití tak, že na našich webových stránkách zveřejníme aktualizace a/nebo změny. Nesete odpovědnost za pravidelnou kontrolu informací zveřejněných online a včasné obeznámení se s těmito změnami. Vaše pokračující používání aplikace Honor Club po zveřejnění jakýchkoli změn znamená vaše nepodmíněné přijetí změněných Podmínek použití.

3. Souhlasíte a berete na vědomí, že společnost Huawei je pouze zprostředkovatel, a nikoli strana, a že žádným způsobem neřídí transakci (transakce) na. Smlouvu o prodeji produktů skrze aplikaci uzavíráte výhradně vy a prodejce (prodejci) na Honor Club. Smlouva o prodeji produktů skrze aplikaci Honor Club bude podle toho přísně mezi vámi a prodejcem (prodejci) na Honor Club.

4. Souhlasíte, že budete vždy dodržovat všechny pokyny k používání aplikace Honor Club, které čas od času učiníme.

5. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění odmítnout přístup k aplikaci Honor Club, ukončit účty a odebrat nebo upravit obsah.

6. Abyste k aplikaci Honor Club mohli přistupovat nebo ji používat, musíte dosáhnout věku alespoň 13 let. Pokud jste nezletilí, tj. je vám méně než 18 let, aplikaci Honor Club můžete používat pouze pod dohledem a vedením rodiče nebo zákonného zástupce.

Práva duševního vlastnictví a omezená licence pro Honor Club

1. Pokud není uvedeno jinak, veškerý obsah na Honor Club a práva na duševní vlastnictví patří výhradně společnosti Huawei. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei nebo dalších stran nesmí být žádný obsah na Honor Club reprodukován, distribuován, kopírován, přehráván, odkazován ani přenášen pomocí super-odkazů, načítán na ostatní servery v „metodě zrcadlení“, ukládán do systému získávání informací ani jinak používán žádnou osobou žádnými způsoby k žádným komerčním účelům.

2. Všechny ochranné známky a další značky zobrazené, zmíněné nebo jinak použité v aplikaci Honor Club jsou majetkem společnosti Huawei, jejích přidružených společností nebo dodavatelů obsahu. Bez předchozího výslovného písemného oprávnění společnosti Huawei nebo takové třetí strany (podle vhodnosti) nemáte oprávnění používat žádnou z těchto ochranných známek nebo log.

3. Obsah aplikace Honor Club, jako např. text, grafika, loga, ikony tlačítek, obrázky, zvukové klipy, digitální stažení, kompilace dat, software atd. jsou výhradním majetkem společnosti Huawei, jejích přidružených společností nebo dodavatelů obsahu a jsou chráněny českými a mezinárodními autorskými právy a zákony ohledně práv k databázím. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Huawei nebo takové třetí strany (dle potřeby) nejste oprávněni žádným způsobem získávat nebo používat obsah nebo jeho jakoukoli součást ani vyvíjet/vytvářet jakýkoli klamně podobný obsah, značku, logo atd.

4. Společnost Huawei vám uděluje omezenou licenci pro přístup a osobní používání aplikace Honor Club ke stahování nebo reprodukování obsahu pro soukromé a nekomerční účely (nicméně za předpokladu, že takové používání nebude zahrnovat vůbec žádnou revizi ani změnu (změny) obsahu a práva k duševnímu vlastnictví a další majetková práva budou ponechána ve stejné formě a způsobu jako originál).

Odmítnutí odpovědnosti ohledně produktu

1. Společnost Huawei neručí / nenese odpovědnost za žádná porušení podmínek, prohlášení nebo záruk prodejce (prodejců), výrobce (výrobců), distributora (distributorů) nebo jakéhokoli subjektu nebo osoby zahrnuté do jakékoli transakce související s produktem (produkty) a tímto se výslovně zříká všech odpovědností/ručení v tomto smyslu.

2. Společnost Huawei nebude vystupovat jako prostředník ani řešit žádné spory nebo neshody mezi vámi a prodejcem (prodejci) nebo výrobcem (výrobci), distributorem (distributory) nebo jakýmkoli subjektem zahrnutým do jakékoli transakce související s produktem (produkty).

3. Honor Club a obsah téhož je poskytován pouze pro vaše informace. Ačkoliv se společnost Huawei pokouší poskytovat na Honor Club přesné informace, nebere na sebe naprosto žádnou odpovědností/ručení ohledně přesnosti informací. Společnost Huawei může kdykoli bez upozornění změnit obsah dostupný na Honor Club nebo v tom zmíněných produktů.

4. Všechny informace poskytované na Honor Club jsou poskytovány na bázi „jak jsou, kde jsou“ bez záruk, jistot nebo prohlášení jakéhokoli druhu. Společnost Huawei se tímto do úplného rozsahu povoleného zákonem výslovně zříká všech vyjádřených, nepřímo vyjádřených, zákonných a dalších záruk, jistot a prohlášení, včetně nepřímo vyjádřených záruk prodejnosti, způsobilosti/vhodnosti pro konkrétní účel nebo zákonnosti produktů.

Dostupnost aplikace Honor Club, bezpečnost a přesnost

1. Ačkoliv se snažíme, aby aplikace Honor Club byla dostupná 24 hodin denně, nebudeme z žádného důvodu odpovědní, pokud aplikace Honor Club nebude kdykoli nebo na jakkoli dlouhé období dostupná. Nečiníme žádnou záruku, že váš přístup k aplikaci Honor Club bude nepřerušovaný, včasný nebo bez chyb. Příležitostně můžeme provádět opravy, údržbu nebo zavádět nové možnosti a funkce.

2. Přístup k aplikaci Honor Club může být kdykoli a bez předchozího oznámení pozastaven nebo vám osobně nebo všem uživatelům dočasně nebo trvale odebrán. Můžeme také z jakéhokoli důvodu uvalit omezení délky a způsobu používání jakékoli části aplikace Honor Club nebo obsahu téhož.

3. Nezaručujeme, že aplikace Honor Club bude kompatibilní s veškerým hardwarem a softwarem, které můžete používat, a nebudeme odpovědní za žádné následné škody na žádném uživatelském zařízení, softwaru, datech nebo majetku následkem jakéhokoli viru, chyby, omylu, opomenutí nebo jakékoli jiné technické obtížnosti nebo závady související s používání nebo přístupem k aplikaci Honor Club, ani nebudeme odpovědní za žádné akce žádné třetí strany.

4. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly informace a materiály na Honor Club správné, nečiníme žádné prohlášení ani vyjádřené nebo nepřímo vyjádřené záruky jakéhokoli druhu o úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti informací, produktů nebo služeb obsažených na našich webových stránkách nebo aplikaci Honor Club k jakémukoli účelu. Toto nebude mít žádný vliv na žádnou povinnost, kterou můžeme mít podle jakékoli smlouvy, kterou můžeme mít s vámi ohledně poskytování služeb, včetně jakékoli povinnosti, kterou můžeme mít podle této smlouvy ohledně poskytování přesných informací a rad, a kterou můžeme dělat skrz zabezpečenou část aplikace Honor Club dostupnou pro lidi, kteří používají příslušné podrobnosti přihlášení, včetně uživatelského jména a hesla.

5. Materiály obsažené na Honor Club jsou poskytovány pouze pro informační účely a to stejné nepředstavuje žádný náš závazek nebo záruku nebo povinnost.

6. K oblastem aplikace Honor Club chráněným heslem a/nebo zabezpečeným oblastem mohou přistupovat a používat je pouze oprávnění uživatelé. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti svého účtu a hesla a omezení přístupu k vašemu počítači s cílem zabránit neoprávněnému přístupu k vašemu účtu. Souhlasíte s přijetím odpovědnosti za všechny aktivity, ke kterým dojde s vaším účtem nebo heslem. Neoprávnění uživatelé, kteří se pokouší přistoupit k takovým oblastem, mohou čelit trestnímu stíhání.

Registrace Honor Club

Chcete-li uzavřít objednávku na jeden z produktů uvedených na Honor Club, musíte si na oficiálních webových stránkách Honor Club zaregistrovat účet, na kterém budete mít přes „Můj účet“ možnost přístupu na Honor Club.

1. Po registraci Honor Club budete požádáni, abyste si vytvořili uživatelské jméno a heslo a poskytli pro svůj účet své osobní údaje. Své heslo musíte udržovat důvěrné a ihned nám oznámit, pokud dojde k jeho zpřístupnění jakékoli neoprávněné třetí straně, nebo pokud je na vašem účtu jakékoli neoprávněné používání vaší e-mailové adresy nebo víte o jakémukoli porušení bezpečnosti.

2. Berete na vědomí a souhlasíte, že v souvislosti s registrací vašeho účtu máme oprávnění shromažďovat informace, včetně jakýchkoli osobních údajů, pokud je používání takových informací v souladu s podmínkami našich Zásad ochrany soukromí a platných zákonů.

3. Jste povinni se zaregistrovat s platnou osobní e-mailovou adresu, ke které máte pravidelný přístup, abychom vám mohli kromě jiného posílat také administrativní e-maily.

4. Aplikaci Honor Club nemůžete používat žádným způsobem, který způsobuje nebo může pravděpodobně způsobit, že aplikace Honor Club nebo přístup k ní bude jakýmkoli způsobem přerušený, poškozený nebo zhoršený. Vyhrazujeme si právo deaktivovat váš účet, pokud vaše jednání jakýmkoli způsobem narušuje nebo může pravděpodobně narušit aplikaci Honor Club a souhlasíte, že aplikaci Honor Club budete používat pouze k zákonným účelům.

5. Jakmile si zaregistrujete účet a poté se přihlásíte, máte možnost zaregistrovat se k přijímání informačních e-mailů nebo se kdykoli odhlásit z odběru takových e-mailů pomocí odhlášení z účtu nebo odesláním odhlašovacího e-mailu.

(i) Proces registrace nových uživatelů se vylepšuje samostatným designem zaškrtávacího políčka s formulací (můžete upravit a dát nám pro potvrzení) „souhlasíte s občasným přijímáním informací e-mailem o našich vzrušujících propagačních akcích a slevách“.

(ii) Na uživatelském panelu aplikace Honor Club mají uživatelé možnost odhlásit se z odběru takové e-mailové komunikace.

(iii) Odkaz pro odhlášení z odběru bude k dispozici v dolní části každého informačního e-mailu odeslaného koncovým uživatelům, aby umožnil uživatelům odhlásit se z odběru takových e-mailů.

6. K informacím souvisejícím s vaší objednávkou odeslanou na Honor Club můžete přistupovat přihlášením se ke svému účtu. Budete moci zobrazit informace související s vašimi dokončenými, otevřenými nebo nedávno odeslanými objednávkami a spravovat a ukládat informace o adrese, jakékoli podrobnosti o bance a jakémkoli novinkovém zpravodaji nebo informačním systému, ke kterému jste se mohli přihlásit.

Uživatelský souhlas

1. Uživatelé aplikace Honor Club mohou zveřejňovat recenze, komentáře a další obsah, který není nezákonný, obscénní, zneužívající, vyhrožující, závadný, nepřesný, narušující soukromí, porušující práva na duševní vlastnictví nebo jinak škodlivý pro třetí stranu a neobsahuje softwarové viry ani žádnou formu spamu. Komentáře a další materiály zveřejněné na Honor Club nemají za účet poskytovat spolehlivé rady a informace. Z tohoto důvodu se zříkáme veškerých závazků a odpovědnosti vzniklých z jakéhokoli spolehnutí se na takové materiály jakýmkoli návštěvníkem aplikace Honor Club nebo kýmkoli, kdo mohl být informován o jakémkoli jejím obsahu.

2. Společnost Huawei nekontroluje ani předem neprověřuje uživatelský obsah, a proto společnost Huawei nečiní žádnou záruku ohledně přesnosti, integrity nebo kvality jakéhokoli uživatelského obsahu a berete na vědomí že, že můžete být vystaveni obsahu, který můžete shledat závadným, neslušným nebo nevhodným. Bez ohledu na výše uvedené si společnost Huawei vyhrazuje kdykoli podle svého výhradního uvážení bez předchozího upozornění právo předem prověřovat, omezovat, blokovat, přesunovat, odmítat, upravovat nebo odstraňovat uživatelský obsah. Společnosti Huawei můžete nahlásit jakýkoli obsah, který shledáte vulgárním, urážlivým, závadným, neslušným nebo nevhodným, a společnost Huawei může provést jakoukoli akci, kterou považuje za vhodnou.

3. Licence pro uživatelský obsah: Tímto nám udělujete neodvolatelné celosvětové převoditelné sublicencovatelné právo bez autorských poplatků na používání (v souladu s Podmínkami použití a platnými zákony) jakéhokoli materiálu, který nám odešlete nebo zveřejníte na Honor Club za účelem používání Honor Club nebo pro obecný marketing našich služeb (jakýmikoli způsoby a v jakýchkoli médiích).

Zproštění odpovědnosti

Společnost Huawei, její dceřiné společnosti, přidružené společnosti a jejich příslušné referenty, ředitele, agenty a zaměstnance zprostíte odpovědnosti a odškodníte za jakékoli požadavky nebo žádosti nebo žaloby, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení iniciovaných/učiněných jakoukoli třetí stranou nebo pokut uložených v důsledku nebo vzniklých z vašeho porušení těchto Podmínek použití nebo jakéhokoli dokumentu (dokumentů) začleněného odkazem nebo vaším porušením jakýchkoli zákonů, pravidel, regulací nebo práv třetí strany.

Osvobození

Váš vztah se společností Huawei se řídí principem rovnosti postavení stran a přijetím těchto Podmínek použití souhlasíte, že společnost Huawei nemá kontrolu ani odpovědnost za produkty uvedená na Honor Club. Společnost Huawei nezaručuje identitu ani reputaci žádného uživatele ani nezajišťuje, že prodejce dokončí transakci. Tímto výslovně zprošťujete společnost Huawei a/nebo její přidružené společnosti a/nebo jejich referenty, ředitele a zástupce od jakýchkoli nákladů, škod, odpovědnosti nebo jakýchkoli jiných následků (právních nebo jiných) jakýchkoli činností/nečinností prodejců nebo ostatních uživatelů aplikace Honor Club.

Omezení odpovědnosti

1. Naše celková odpovědnost vám nebo jakékoli třetí straně ohledně používání aplikace Honor Club a/nebo jakýchkoli příslušných transakcí učiněných na Honor Club do rozsahu povoleného zákonem nepřekročí za žádných okolností deset procent (10 %) úhrnné částky, kterou jste nám zaplatili za dvanáct (12) měsíců před jakoukoli příčinou vzniklé akce.

2. Dále berete na vědomí, že nebudeme mít žádnou odpovědnost (ať už smluvní nebo z důvodu nedbalosti, uvedení v omyl, restituci nebo podle jakéhokoli zákonné úpravy odpovědnosti) ve vztahu k vašemu používání nebo nemožnosti používání Honor Club nebo zpoždění v používání aplikace Honor Club nebo jakéhokoli v ní obsaženého materiálu nebo přístupného z ní nebo z jakékoli akce nebo rozhodnutí učiněného výsledkem používání aplikace nebo jakéhokoli takového materiálu za jakékoli nepřímé nebo následné ztráty, škody, náklady nebo výdaje, skutečné nebo očekávané zisky, ztrátu kontraktů, ztrátu použití peněz, ztrátu očekávaných úspor, ztráty obratu, ztrátu dobré vůle, ztrátu reputace, ztrátu obchodu, ztrátu provozního času, ztrátu příležitosti nebo ztrátu, poškození nebo zkreslení dat bez ohledu na to, zda takové ztráty byly přiměřeně předvídatelné nebo jsme byli informováni o možnosti, že vám vzniknou takové ztráty.

Webové stránky třetí strany

1. Poskytujeme odkazy na webové stránky přidružených společností a určitých dalších společností, ale nad obsah takových odkazovaných stránek nemáme žádnou kontrolu a nepřijímáme za ně naprosto žádnou odpovědnost. Takto odkazované stránky jsou poskytovány na bázi „jaké jsou a kde jsou“ pouze pro vaše pohodlí bez jakékoliv vyjádřené nebo nepřímo vyjádřené záruky ohledně informací poskytnutých na těchto stránkách. Doporučujeme se pečlivě seznámit se Zásadami ochrany soukromí a dalšími podmínkami použití těchto odkazovaných stránek a přístup k nim je na vaše vlastní uvážení a riziko. Neposkytujeme žádnou podporu ani doporučení žádných stránek třetí strany, na které aplikace Honor Club odkazuje.

2. Tímto vám udělujeme odvolatelnou nevýhradní licenci bez autorských poplatků k poskytování odkazu na vašich webových stránkách na domovskou stránku naší aplikace Honor Club za podmínky, že to budete dělat spravedlivým a zákonným způsobem bez poškození naší reputace nebo jejího využívání. Obzvlášť: (a) nejste oprávněni o nás, našich službách a našich zásadách činit žádné záruky nebo prohlášení s výjimkou našeho předchozího výslovného písemného oprávnění; (b) nejste oprávněni o našich službách nebo zásadách říkat nic, co je nepravdivé, klamné, hanlivé nebo urážlivé; (c) nejste oprávněni klamně vyjadřovat (výslovně nebo nepřímo), že jsme schválili vaše webové stránky nebo jste k námi jakýmkoli způsobem přidruženi; (d) nejste oprávněni poskytovat odkaz na náš Honor Club ve spojení s prodejem nebo nákupem replik, padělků a dalšího zboží/služeb porušujících autorská práva nebo jinak neoprávněnými položkami; a (e) nejste oprávněni poskytovat odkaz na náš Honor Club ve spojení s obsahem, který je vulgární, urážlivý, nevhodný, nemravný nebo nepatřičný.

Oddělitelnost

Pokud bude jakákoli z těchto Podmínek použití určena nezákonnou, neplatnou nebo nevymahatelnou z důvodu zákonů jakéhokoli státu nebo země, ve které jsou tyto podmínky určeny k platnosti, pak do rozsahu, do kterého je příslušná položka nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, bude považována za oddělitelnou a odstraněnou a zbývající Podmínky použití zůstanou v plné moci a platnosti a budou nadále zavazující a vymahatelné.

Rozhodné právo a řešení sporů

Tyto Podmínky použití se řídí a vykládají v souladu se zákony Česká republika. Jakékoli nároky nebo spory zde vzniklé z těchto Podmínek použití budou podstoupeny exkluzivní jurisdikci soudů v Česká republika.

Kontakt

Jakékoli otázky nebo komentáře ohledně aplikace Honor Club zasílejte na adresu cz.support@hihonor.com.

Huawei Technologies (Czech) s.r.o.